Matek

   

MATEK

2 x 2 = 5 (II.)
Tûprobléma
Szorzás
Idõrendi táblázat
Biztos nyerés
Két kézen
A kör négyszögesítése
Mágikus négyzet
Konigsbergi hidak
Szög harmadolás
Tökéletes számok
Baráti számok
Négyszínsejtés
Hibás levezetés ?
Möbius szalag
Végtelen
n = 1 ?
- 2 = 2 ?
- 1 = 1 ?
10 cent = 10 $ ?
Orosz módszer
Izgulnál ?
64 = 65 ?
Gondolatolvasó ?

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idõrendi táblázat

Meglepő, hogy amiket matematikából az iskolákban oktatnak, mennyire régen fedezték fel, (ezt mutatja az alábbi táblázat), és persze a matematika fejlődése az óta sem állt meg… Ahogy látni fogod, Európa erősen lemaradt az induláskor. Az évszámokhoz kötődő fontosabb dolgokat sorolom fel, a teljesség igénye nélkül…

Év

Mi történt akkor ?

Matematika

 - 3000

 

 

 

 

 

 Egységes egyiptomi állam. Sumér vázák, pecséthengerek, relief szobrászat. Cheops, Chephren piramisai. Babiloni csillagvizsgálók. Bábel tornya. Mezopotámiában már használják az ekét. Kerék. Égetett tégla. Fémek. Öntözéses mezőgazdaság

Gyakorlati aritmetika és mérés. Mezopotámiában tízes és hatvanas számrendszer.

 

 

 

 

 -2000

 

 

 

 

Asszurban bronzművesség és kerámia. Hettita kapuállat kolosszusok. Kínai kerámia, írás, szövés, papír. Bibliai Ószövetség. Indiában Brahmanizmus, lélekvándorlás. Zsidó egyistenhit. Egyiptomban az eke, üveggyártás, anatómia

Az első matematikai tartalmú kínai írások. A legrégebbi egyiptomi írásos matematikai emlék (32 cm széles 5,5 méter hosszú). A moszkvai papirusz (8 cm széles, kb. 5 méter hosszú). Szorzótáblák. Négyzet, köb, négyzetgyök, köbgyök meglepően jó közelítésekkel. Első, másodfokú, sőt két ismeretlenes egyenletek, egyenletrendszerek. Kamatos kamat számítás. Számtani és mértani sorozatok. Kínában a másodfokú egyenlet megoldása, negatív és irracionális számok. Babilonban már ismerték a Pitagorasz tételt !

-600

 

 

 

Görög-perzsa háborúk. Dareiosz. Szapphó. Az első drámák. Hérakleitosz. Zénón. Buddhizmus. Lao-cse. Kínában politikai anarchia. Perzsiában egységes súly és pénzrendszer. Úthálózat.

Thalész. Pitagorasz.

 

 

 

 

-500

 

 

 

Maratoni csata.Athén tengeri kereskedelme. Spárta legyőzi Athént. Olümpiai Zeusz templom. Akropolisz újjáépítése. Platón. Hippokratész (orvostudomány). Szókratész. Íjas eszterga. Fújtató. Fazekasság.

A szög harmadolási, kocka kettőzési és kör-négyszögesítési feladatok keletkezése. A görögök ki tudják számolni két körív által határolt "hold" területét. "Tervszerűen" tanulmányozták Mezopotámiában a prímszámokat.

 

 

-400

 

 

Nagy Sándor. Arisztotelész. Pharosz szigetén az első világítótorony. Római vízvezeték és utak. A Kínai Nagyfal építése

Eukleidész. Arányok elmélete. Kúpszeletek. Irracionális mennyiségek. Deduktív módszer. A matematika tudománnyá válik ! Szabályos ötszög szerkesztése. Mezopotámiában használják a "0"-t

 

-300

 

 

Felbomlik Nagy Sándor birodalma. Pun Háborúk. Hannibál. Emelők. Csigasor. Tükrök. Arkhimédész. Hajítógép. Eratoszthenész térképei.

Gömb és a henger felszínének, köbtartalmának számítása. Forgásparaboloid. Forgásellipszoid. A görögök átlépik az addig használt legnagyobb számot, a 10.000-t ("A homok megszámlálása"). Hatványok. Súlypont, és területszámítások. Sinusfüggvény. Húrtáblázat. Egyenlő kerületű alakzatok vizsgálata.

-200

 

 

 

 

 

Makedónia leigázása. Római hódítások. A III. Pun háború. A Hunok veresége Kínában, vándorlásuk kezdete. Ktészibiosz: Víziorgona.

 

 

 

Trigonometria, gömbháromszögtan. Ciszoid görbe. Kínában gyökvonás (ma Horner módszer néven ismert változata, de Horner előtt 1000 évvel !). Mátrix, determináns (szintén 1000 évvel Leibniz előtt !). Gömbi koordináta rendszer, földrajzi helymeghatározásra. Nyolc kötetes könyv jelenik meg a kúpszeletekről. Arisztarkhosz már azt tanította, hogy a csillagok és a Nap mozdulatlanok, és a bolygók, a Földdel együtt a Nap körül keringenek, sőt azt is állította, hogy a saját tengelye körül forgó Föld olyan síkban kering, ami szöget zár be az égi egyenlítő síkjával (mindezt jóval Kopernikusz előtt !). Meghatározták a Nap-Föld és a Hold-Föld távolság arányát.

-100

 

 

Spartacus. Julius Caesar. Aquincum. Ciceró. Vergilius. Ovidius. Horatius. Catullus. Vízimalom. Kínában iránytű.

Egység törtek. Gömb geometriája. Gömbháromszögek. Kínában használják a mátrix jelölést, és három ismeretlenes egyenletrendszert is meg tudnak oldani. Kínában publikálják a négyzet és köbgyökvonás műveleti utasításait (számoló pálca és számoló tábla használatakor).

100

 

 

A római birodalom hanyatlásának kezdete. Újplatonizmus.

 

A körbe írt négyszög átlóinak szorzata egyenlő a szemközti oldalak szorzatának összegével. Hegyesszögekhez tartozó húrok, félfokonként (lényegében sinustábla). Képletek két szög összegének, és különbségének sinusára és cosinusára. Bevezetik a tetszőleges számlálójú törteket.

200

 

Pompei falfestmények. A kereszténység politikai erővé válik.

Első, másodfokú, és határozatlan egyenletek megoldása. A Pi értékének közelítése 192, később 3072 oldalú, körbe írt szabályos sokszöggel. Alkalmazzák a törtvonalat.

300

 

A római birodalom ketté, Kína három részre szakad. Rómában felépül a Szent Péter Templom. Szerzetesek.

Analitikus geometria. Adott kör, adott pontjához érintőkör szerkesztése. A görögök már ismerik a negatív számokat, és előjel helyesen szorozták őket.

400

 

Attila birodalma. A nyugatrómai birodalom bukása.

További terület és térfogat számítások. A Pi értékére meglepően jó közelítést használnak (355/113)

500

 

 

Keletrómai birodalom. Bizánci császárság. Frank királyság. Kínában államvallás a buddhizmus. Római törvénygyűjtemény.

Lánc törtek. Gyökvonás. Számelmélet. Algebrai jelek. A hinduk két ismeretlenes egyenleteket oldanak meg egész számokra. Negatív számok jelölése ponttal. Másodfokú egyenlet általános megoldása. Műveleti jelek, zárójel használata.

600

 

 

 

Nagy Gergely pápa. Hűbériség. Mohamed hódításai. Szlávok bevándorlása a bizánci császárságba. Korán. Iszlám.

 

Ax + By = C határozatlan egyenlet általános megoldása (negatív megoldás megengedésével !). A hindu számjegyek, a babiloni helyi érték fogalom, a tízes számrendszer, és a görögöktől, vagy kínaiaktól átvett "0" jel a hinduknál ötvöződik, és kialakul a helyértékes tízes alapú számrendszer. Ettől függetlenül, a Mayák szintén használták a "0" jegyet és helyértékes húszas számrendszerben írták a számaikat.

700

 

 

 

Arab hódítások. Első kódex. Építészetben kialakul a román stílus. Kordobai mecset. Skolasztika. Arabok használnak szélmalmot. Damaszkuszi vászon. Toledói acél. Cirill ábécé.

Kecske, káposzta, farkas feladat születése. Arabok percenkénti ugrással sinustáblázatot készítenek. A hinduk már úgy szoroztak törtekkel, mint mi, és ők is bevezetik a negatív számokat.

 

800

 

 

Nagy Károly. Olasz, Francia, Lengyelország, és Németország kialakulása. Levédia, Etelköz, Honfoglalásunk. Ezeregyéjszaka meséi. Gregorián ének. Kínában könyvnyomtatás.

Első és másodfokú egyenletek diszkussziója. Csillagászati és trigonometriai táblázatok.

 

 

900

Csehek államalapítása. Skandináv királyságok. Magyar kalandozások.

Az arabok publikálják a parabola forgásával kapott test térfogatát, és bevezetik a tangenst, és cotangenst.

1000

 

A keresztény egyház kettészakad. Keresztes háborúk. Céhrendszer. I. István. Lovagi költészet. Vízikerék. Vaskohászat.

Iszlám matematikusok, geometriai módszerrel speciális negyedfokú egyenletet oldanak meg.

 

1100

 

 

Nyugat-európai városok kialakulása. Kálmán. III. Béla. Notre Dame. Trubadúrok. Esztergomi királyi palota. Sorbonne. Anonymus. Kínában lőpor.

Toledói bolygótáblázat.

 

 

1200

 

 

 

Kelet-európai városok kialakulása. Magna Charta. Eretnekmozgalmak. Aranybulla. IV. Béla. Tatárjárás. Halotti beszéd. Jáki és zsámbéki templom. Budai vár. Aquinoi Tamás. Toronyóra.

Kínában publikálják a "Pascal háromszög" elrendezést (400 évvel Európa előtt !), tetszőleges egész szám kitevővel tudtak gyököt vonni (Horner módszerrel !), foglalkoznak a kongruencia rendszerekkel (Gauss előtt !).

 

 

1300

 

 

 

 

Konstanti zsinat. Százéves háború. Kínában a fejlődés megáll. Oszmán-török birodalom. Az Árpádház kihal. I. Lajos. Dante. Boccaccio. Manufaktúrák Olaszországban. Páncélruha. Ágyú. Puskapor Európában. Pécsi és óbudai egyetem.

Kínában publikálják az első "n" négyzetszám összegét, és lineáris egyenletrendszereket oldanak meg mátrixok segítségével. Megjelenik a koordináta rendszer előfutára európában.

 

 

 

1400

 

 

 

Jeanne D'Arc. Columbus felfedezi Amerikát. Nándorfehérvári diadal. Mátyás király. Leonardo da Vinci. Achiavelli. Gutenberg könyvnyomtatása. Pedálos munkagépek. Rugós óra.

Perzsiában harmadfokú egyenleteket oldanak meg iterálással. Binomiális formula pozitív egész kitevőre. Szamarkandban már tizedes törteket használnak.

 

 

1500

 

 

 

 

 

Portugál és spanyol gyarmatosítás. Luther. Kálvin. Német parasztháborúk. Az első polgári állam: Hollandia. Megsemmisül a spanyol armada. Magellán. Dózsa. Mohácsi vész. Zrínyi. Shakespeare. Michelangelo. Raffaello. Tiziano. Dürer. Balassi Bálint. Tinódi. Kopernikusz. Galilei. Távcső. Mikroszkóp. Kötőgép.

Európában újra felfedezik a harmadfokú egyenlet megoldását, és megismerik az ókori integrálszámítás módszereit. Európában is felfedezik a tizedes törteket, valamint a negatív számokat. Megjelenik az első ismert valószínűség számítási feladat.

 

 

 

 

1600

 

 

 

 

 

Kelet-Indiai társaság. 30 éves háború. Cromwell. Bocskai. Bethlen. Cervantes. Molliere. Rubens. Rembrandt. Greco. Giordano Brúnó. Descartes. Leibniz. Kepler. Pascal. Newton. Szélkerék. Cséplőgép. Esztergapad. Felszabadulunk a török uralom alól. Zrínyi: Szigeti veszedelem. Pázmány Péter. Apáczai Csere János

Képzetes és komplex számok. Logaritmus. Polinomok vizsgálata. Binomiális tétel negatív és tört kitevőkre. A koordináta geometriában még nem használják a negatív koordinátákat. Nagyot fejlődik a differenciál és integrálszámítás. Binomiális együtthatók (Pascal háromszög). Európában kiadják 1-100.000-ig a természetes számok logaritmusának táblázatát 14 jegy pontossággal. Elkészül az első összeadó, szorzó, és az eredményt kijelző gép.

 

 

1700

 

 

 

 

 

 

I. Péter cár. II. Katalin. Francia forradalom. India gyarmatosítása. Amerikai függetlenségi háború. II. Rákóczi Ferenc. Mária Terézia. II. József. Martinovics. Swift. Defoe. Voltaire. Diderot. Rousseau. Watteau. Vivaldi. Handel. Bach. Haydn. Mozart. Paganini. Kazinczy. Kölcsey. Fazola Henrik. Kuruc költészet. Kant. Gőzgép. Fonás, szövés gépesítése. Kokszolás. Dalton. Volta.

Európában bevezetik a determinánst. Megjelenik a "Bevezetés a végtelenek analízisébe" című könyv. Differenciálegyenletek, Taylor sor. Határérték fogalma. Parciális differenciál egyenletek fejlődése. Komplexváltozós függvények analízise. Komplex számok ábrázolása síkban. Gráfelmélet.

 

 

 

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napóleon. Szent Szövetség. Hegel. Fauerbach. Galvani. Ampere. Faraday. Edison. Darwin. Marx. Engels. Kommün. Internacionálé. Széchenyi. Kossuth. 1848-as szabadságharc. Bach rendszer. Kiegyezés. Byron. Tolsztoj. Dosztojevszkij. Puskin. Gogol. Goethe. Heine. Stendhal. Balzac. Dickens. Poe. Shaw. Twain. Ibsen. Kisfaludy. Csokonai. Berzsenyi. Katona. Madách. Petőfi. Arany. Mikszáth. Goya. Rodin. Renoir. Cézanne. Van Gogh. Nemzeti Múzeum. Vigadó. Lánchíd. Operaház. Pollach. Színyei Merse. Ybl. Zichy. Beethoven. Weber. Schubert. Berloiz. Mendelssohn. Chopin. Wagner. Brahms. Csajkovszkij. Debussy. Dvorzsak. Liszt. Erkel. Egressy. Nietzsche. Lenin. Schopenhauer. Pasteur. Siemens. Curie. Röntgen. Bell. Jedlik. Körösi Csoma. Semmelweis. Eötvös Lóránd. Bánki. Puskás. Bláthy. Déri. Zipernovszky. Gőzhajó. Gőzmozdony. Morse féle távíró. Robbanómotor. Elektromos és kémiai ipar. Radioaktivitás. Izzólámpa. Film. Telefon. Rádió. Tudományos Akadémia. Gravitációs inga. Dinamó. Telefonközpont. Porlasztó.

Csoport elmélet. Vektorok. Logikai algebra. Topológikus csoportok. Topológiai meggondolások alkalmazása az analízisekben. Biztosítási matematika (halandósági táblázatok, díjtartalék csoportos számítása, életbiztosítási kötvények elmélete).Parciális differenciálegyenletek, valószínűség és variációszámítás. Dinamikai differenciálegyenletek. Fourier sor konvergencia elmélete. Komplex függvények konform leképezése. Arany Dániel elindítja a Középiskolai Matematikai Lapot (Franciaországot leszámítva, sehol a világon nem volt hasonló !)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

 

 

 

 

 

Világháborúk. Októberi forradalom. Gorkij. Mann. Ady. József Attila. Móricz. Picasso. Matisse. Chagall. Csontváry. Sztravinszkij. Prokofjev. Sosztakovics. Bartók. Kodály. Freud. Plank. Pavlov. Einstein. Fermi. Heisenberg. Repülés. Rakéta. Atomenergia. Űrrepülés. Műanyagok. Számítógépek.

Hálóelmélet. Matematikai logika. Számítógép elmélet. Erdős Pál /az utazó matematikus / (kedvenc területei: számelmélet, halmazelmélet, valószínűség számítás, a kombinatorikus módszer alkalmazásának legnagyobb egyénisége)

 

 

 

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...