Elszúrták...

   

ELSZÚRTÁK

Hadsereg (II.)
Média
Vegyes
Szex

Vissza a nyitó menüre...
 
Hadsereg (II.)

 

A fontenoyi csata elején, melyet 1745-ben vívtak, egyik oldalon a franciák álltak, a másikon a britek és hanoveriták, s az ellenséges csapatok egyszer csak váratlanul szembetalálkoztak egymással egy dombtetőn.

A brit parancsnok, Lord Charles Hay, a brit sportszerűség legszebb hagyományait követve átengedte az első lövést az ellenségnek: "Messieurs les gardes Francais", (Francia katona urak) kiáltotta el magát, "Tirez !" (Tűz !)

Nincs feljegyzés arról, hogy saját katonái miként vélekedtek eme gáláns ajánlatról (majdnem biztos, nem is értettek franciául), de a következményektől megkímélte őket a francia parancsnok nagyvonalúsága, aki nem akart lemaradni, és kalapját leemelve így válaszolt:

"Messieurs les Anglais, tirez le premier" (Angol urak, tüzeljenek elsőként !)

(Némely francia tudós ragaszkodik ahhoz, hogy helyes központozással ez így hangzott el: "Messieurs ! Les Anglais ! Tirez le premier !' (Urak ! Angolok ! Tüzeljenek elsőként !)

Az ezt követő brit sortűz megtizedelte a franciák sorait…


1870 szeptember 1-én a III. Napóleon vezette francia sereg az ő személyes döntésére táborozott le Sedan-nál, a Poroszország elleni háború első nagy ütközetének előestéjén.

Sajnos a császár olyan beteg volt, hogy lóra se bírt ülni, sőt híres nagybátyjával ellentétben semmiféle háborús tapasztalata sem volt.

Őfelsége csatamező választásával kapcsolatban egy idős francia generális megjegyezte: "Nous sommes dans la pot de chambre et nous y seront enmerder !" (Mind a biliben ülünk, és le leszünk szarva !)

Az események igazolták bölcsességét, Sedan-nál 20.000 francia katona esett el és 80.000 került fogságba. Maga III. Napóleon is megadta magát, a Kaiser-nak. Szeptember l-én Franciaországban elbukott a Második Császárság, és kikiáltották a Harmadik Köztársaságot.

A franciák Sedan alatt elszenvedett katasztrofális vereségének egyik fő okát az Alfred Krupp által gyártott acélágyukban kell keresnünk. Ezekkel lőttek a poroszok, a franciák hagyományos ágyúival szemben. (Krupp-ról bővebb információt a "Gazdagok" fejezetben találsz !)

A háború előtt Krupp úr azon fáradozott, hogy a francia hadvezetés megismerje fegyverei érdemét, azok előnyeit.

A francia hadügyiek a leveleket egy dossziéban gyűjtötték, melyen ez a felirat állt: "Rien a faire" (Nem kell vele foglalkozni…)


1914-ben a francia csapat birodalmi jelenléte abból állt, hogy föl-le hajókázik egy felfegyverzett monitoron Ouesso közelében a Kongó folyón.

Amikor a déli nap melege megjött, a katonák partra szálltak, hogy egyet sziesztázzanak. A folyóparti pikniket a hozzájuk futó fekete hajósaik szakították félbe, hogy figyelmeztessék őket, egy német cirkáló jön lefelé a folyón Kamerun felől, és támadásra készül.

A franciák bortól és ételtől eltelve a maradás mellett döntöttek.

A bozótból "Je m'en fous ! Je m'en fous !" (Le van sz..va !) kiáltások hallatszottak.

A bennszülött tengerészek meglógtak. A németek kikötöttek, keresztüllopakodtak a dzsungelen, és a teljes francia legénységet lemészárolták.

Ma emlékmű áll a párt e pontján, amit a helybéliek csak "le monument de je m'en fous" néven tisztelnek…


1953 májusában Henri Navarre tábornok, az indokínai francia csapatok parancsnoka azon bosszankodott, hogy a szembenálló Viet Minh (Forradalmi Szövetség Vietnam Függetlenségéért) csapatok nem voltak hajlandók az általa kidolgozott haditerv szerint harcolni, aszerint, amire saját katonái kiképzést és felszerelést kaptak…

Így elhatározta, csapdába csalja, az ellenséget.

Novemberben tervét megvalósítandó, 16.500 első osztályú francia ejtőernyőst dobott le egy Dien Bien Phu nevű, (áthatolhatatlan dzsungel borította) völgybe, mélyen az ellenség vonalai mögé.

Navarre azzal érvelt, hogy a Viet Minh ellenállhatatlannak fogja érezni a csalit, és minden erejével azon lesz, hogy a francia hídfőállást lerohanja.

A franciákat légi úton elláthatták, és Navarre szakértői úgy vélték, a Viet Minh képtelen lesz arra, hogy nehézfegyverzetet és felszerelést szállítson a leszállópálya körüli dzsungelen keresztül, tehát kétségtelenül összezúzza őket a francia fegyverek ereje.

Navarre balszerencséjére, vele szemben Vu Nguyen Giap tábornok állt, akit a valaha élt katonai zsenik egyikeként tartanak nyilván.

Giap 50.000 kulit mozgósított, akik (alkatrészekre szedve…) áthurcolták a nehézfegyvereket a dzsungelen, a franciákra néző állásokba…

Amikor az esős évszak a légi utánpótlást és támogatást gyakorlatilag lehetetlenné tette, Giap szó szerint sárba süllyesztette Navarre seregét…

A franciák súlyos vereséget szenvedtek, majd megadták magukat… Ez az indokinai francia gyarmatosítás végét jelentette…


A Vietnámmal kapcsolatos sok és változatos döntés között az alábbi, (kevéssé ismert) példa is megérdemel egypár sort.

A hatvanas évek vége félé az US Air Force néhány tisztje úgy vélte, a Thanh Hoa híd, (körülbelül 90 mérföldre, délre Hanoi-tól), fontos pont az észak-vietnámi utánpótlási rendszerben. Így, elsődleges cél lett abban a hosszú bombázásban, amelyet Lyndon Johnson elnök rendelt el.

A következő pár évben (vietnámi források szerint) 100 amerikai gépet lőttek le a Thanh Hoa híd fölött, s a híd nem szenvedett számottevő kárt…

Végül, 1972-ben egy eszes kis bomba robbantotta fel.

Ez a nehezen szerzett diadal nem idegesítette fel különösebben a Vietnamiakat, akik évekig használtak egy gázlót 5 mérfölddel lejjebb…

Azért a Thanh Hoa híd sem volt egészen értéktelen számukra… Egy amerikai tiszt keserűen jegyezte meg: "Ez volt a Vietnámiak legvirágzóbb légvédelmi iskolája…"


/Észak-Írország, Az 1970.-es évek eleje./

A katonai felderítés egyik titkos osztaga civil ruhában járőrözött Belfast egyik hírhedett negyedében.

A hosszú, és veszedelmekkel teli éjszaka után a York Sreeten lyukadtak ki, itt megálltak tankolni, és rágyújtottak egy cigarettára.

Az egyik katona megkérdezte a benzinkutast, van-e a kútnál fizetős telefon, a férfi az épület hátsó része felé mutatott.

Ahogy a katona az épület felé fordult, a benzinkutas valahogy meglátta a ruhája alá rejtett fegyvert.

Attól tartva, hogy terroristákkal van dolga, eltűnt az egyik hátsó helyiségben, ahonnan a helyi, (alig száz méterre lévő) rendőrőrsre telefonált.

Valamiért azonban nem a szolgálatost hívta, hanem az egyik cimboráját, aki nyomozóként dolgozott.

Az nyomozókon óriási izgalom vett erőt, azt hitték, valami jó kis akcióra van kilátás, ezért nem is egyeztettek a szolgálatban lévő ügyeletessel, hanem kocsiba vágták magukat, hogy kimentsék barátjukat a terroristák karmai közül.

A katonák éppen elhagyni készültek a benzinkutat amikor egy kocsi hatalmas fékcsikorgással lefékezett mellettük és hat (civil ruhás) rendőr ugrott ki belőle, egy egész fegyverraktárral a kezükben.

A katonák, (akik szintén rögtön terroristatámadásra gondoltak), haladéktalanul előrántották a fegyvereiket, lebuktak a kocsijuk mögé és tüzet nyitottak.

A rendőrök gondolkodás nélkül viszonozták a támadást...

Rajtuk kívül még egy rendőrtiszt is véletlenül éppen a helyszínen tartózkodott, (szolgálaton kívül), ő is előrántotta a pisztolyát és a sarokról néhány lövést a levegőbe eresztett.

Perceken át tartott az adok-kapok, amikor végre megszólalt egy magányos hang, “Állj ! Rendőrség !"

Egy másik hang meg visszakiabált, “Tüzet szüntess ! Hadsereg."

A tűzpárbaj során több mint száz golyót lőttek ki a forgalmas útkereszteződés közelében.

Csodával határos módon senki sem sérült meg, a történteket pedig szigorúan titokban tartották, hogy az érintett “felderítőtisztek" személyazonosságát a média ne hozhassa nyilvánosságra.


/1998./

A három tengerésztiszt, (partra szállván az egyik európai szabadkikötőben), elhatározta, hogy a kimenő ideje alatt bebarangolják a városkát.

Kora reggel volt, mögöttük állt egy hosszú éjszaka, amelynek során keveset ettek, azonban annál többet ittak.

A tengerészek visszatértek tehát valaha jobb napokat látott szállodájukba és félrészegen bolyongani kezdtek az öreg hotelben, fel akarták fedezni minden zegét-zugát.

Céltalanul ténferegtek egyik szobából a másikba, mígnem egyikük, (nevezzük Curlynek), egy rokokó cirádákkal díszített, kétszárnyú ajtó előtt találta magát. Kitárta az ajtószárnyakat és gyönyörűséggel nézett körül, hiszen ez egy étellift !

Odahívta a cimboráit, (akiket nevezzünk most Moe-nek és Larry-nek.

“Ide süssetek, egy hogyishívják !"

Szinte biztos, hogy a haverjai is úgy látták, hogy ez egy hogyishívják, méghozzá jó nagy. Akkora, hogy könnyedén fel tudna emelni egy tengerészt, sőt, ha eléggé összehúznák magukat, akár ketten is belepréselődhetnének. Micsoda utazás lenne !

Úgy is tettek.

Larry szilárdan tartotta a dobozt addig, amíg Curly bemászott és térdét az álla alá húzva helyet foglalt.

Aztán Curly fogta a kötelet, Larry pedig bepréselte magát mellé, és ő is elhelyezkedett.

Végül vidám mosollyal eleresztették a kötelet és huss (!) eltűntek.

Moe döbbenten állt...

Tétován kinyitotta az ajtót, fejét bedugta az aknába és lefelé kémlelt a sötétbe, még látnia kellett, ahogy az ételliftben kuporgó két figura sebesen zuhan a föld felé, akár egy tíztonnás páncélszekrény.

Bummmm !!!

A liftszekrény óriási robajjal ütődött az akna aljához, az ütközés erejétől a kis fadoboz valósággal felrobbant, ezer szilánkra törve, mintha aprófának hasogatta volna fel valaki.

A látványt hamarosan elhomályosította a törmelék és a felszálló, száz év óta zavartalanul gyűlő por sötét gombafelhője.

Moe kétségbeesetten felkiáltott, - Mi van ve... - de mielőtt befejezhette volna a kérdést, az ellensúly, amely az ütközéstől kiszakadt a helyéből, lezuhant az akna tetejéről és kíméletlenül félbevágta a mondatot…

Forrás: A haditengerészet Biztonsági Központjának a balszerencsés esetekről összeállított gyűjteménye


/Alabama, 1999. július 15./

Egy huszonöt éves katona belehalt sérüléseibe, amikor három emelet magasságból a laktanya kövezetére zuhant.

A tragédiát az okozta, hogy a fiú mindenáron meg szerette volna nyerni a nemes versengést, amely arról szólt, hogy ki tud magasabbra köpni.

Olyannyira sóvárgott a győzelemre, (no meg olyan sokat ivott), hogy egy veszélyes technikát alkalmazott.

Háttal kihajolt az ablakból, majd köpés közben, (hogy nyálának egy kis plusz sebességet adjon), hirtelen felhúzta magát a fém védőkorláton.

Egy végzetes mozdulat következtében átrepült a korlát felett, amelyet egy röpke pillanatra még sikerült megragadnia, keze azonban lecsúszott róla, s a katona a hétméteres magasságból a lenti betonburkolatra zuhant.

Az orvos szakértő 0,14 százaléknyi alkoholt mutatott ki a vérében, amely nyilvánvalóan jelentős szerepet játszott ítélőképessége csökkenésében.

Az égbolt felé távozott "lövedék" sorsáról nem szól a fáma…

Forrás: Fort Hood Sentinel

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...