Legendák ?

   

LEGENDÁK ?

Lyonesse
Lemuria
Sangri La
El Dorado
Camelot
Avalon
Elsinore
Édenkert
Trója
Bábel
Ararát
Az Óriás Útja
Arthur király
Drakula
Robin Hood
Faust
Nõi pápa ?
Jesse James
A Kaméliás Hölgy
Tell Vilmos
Robinson Crusoe
Rómeó és Júlia

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robin Hood

 

Neve összeforrt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével.

Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.

"Robin, a büszke bandita" - így mutatja be hősét a Robin Hood kis krónikája című XV. századi ballada névtelen szerzője. “Vígan dalolva lépkedett, így mesélik az emberek."

Négy rokon történetben találkozik az olvasó annak a vidám erdei bandának rettenthetetlen vezérével, amely gazdagokat fosztogat, hogy szegényeknek adja a zsákmányt.

Az elsőben pénzét és fegyverhordozóját, Little Johnt egy elszegényedett lovagnak kölcsönzi, hogy az elégtételt vehessen egy kapzsi apáton.

A másodikban megvendégeli a gyűlölt nottinghami seriffet a saját sherwoodi erdejében orvul elejtett szarvas húsából rendezett lakomán, ahol levéteti vele pompás öltözékét, és a szegénylegények egyszerű zöld posztóruháját adja rá.

A harmadikban felismeri a törvényszegők után nyomozó, álruhás Edward királyt, és hűségét bizonyítva, uralkodója szolgálatába áll.

Az 1495 körül kinyomtatott ballada utolsó történetében a zsiványéletbe visszatért, sebesült Robin a Kirklees apátsági zárda főnökasszonyának a segítségét kéri, de az álnokul hagyja elvérezni.

Ezek csak az első, Robin Hoodról szóló dokumentált mesék, amelyek szájról szájra terjedtek a megjelenésüket megelőző másfél évszázadban, és a későbbi századokban tovább toldozgatták őket.

Sir Walter Scott még 1819-ben is Robin Hood alakját használja fel modellként Ivanhoe című regénye egyik szereplőjének megformálásához.

Ifjúsági könyvek, televíziós és mozifilmek hőseként Robin Hood azóta is él.

A mítosz mögött rejtőző ember

Robin Hood maradandó népszerűségét könnyű megmagyarázni. Büszke és szabad, szembeszegül azokkal a főképp rendőri és egyházi hatalmasságokkal, akik rangjukkal és gazdagságukkal visszaélve rászedik és elnyomják a népet. A királyhoz viszont hű maradt, a vallást elfogadta, a földhözragadt Tuck barátot befogadta a bandába. Nem a fennálló társadalmi rendet akarta megdönteni, csak aljas és fösvény képviselőinek túlkapásai ellen harcolt.

Annyira rokonszenves irodalmi figura, hogy a történészek a legenda mélyén sokáig húsvér embert kerestek.

Az 1377-ben megjelent Piers Plowman című remek költeményében William Langland említi a “Robin Hood rímei"-t.

Kortársa, Geoffrey Chaucer, Troilus és Cressida című művében a “mogyoróerdő"-ről beszél, “ahol a víg Robin működött".

Gamelyn meséje a Canterbury mesékből egy hős haramiáról szól.

Az irodalom detektívjei számára e nyomok azt jelentik, hogy Robin Hood balladái már a XIII. század közepén, első megjelenésük előtt 150 évvel közismertek voltak. Volt is néhány történelmi személy, akik szerintük a sherwoodi erdő haramiavezérének modelljéül szolgálhattak.

Az 1228-1230-as népszámlálás jegyzéke tartalmaz egy bizonyos Robert Hood nevű az igazságszolgáltatás elől bujdosó személyt, akinek gúnyneve Hobbehod volt.

Ez idő tájt működött a Sir Robert Thwing vezette mozgalom, amelynek résztvevői kolostorokat fosztogattak, s megszerezték azok gabonakészletét, hogy szétosszák a szegények között.

A “Robert Hood" azonban a későbbi birtokjegyzékek tanúsága szerint meglehetősen gyakori név volt, így e halvány nyomot általában nem fogadják el annak bizonyítására, hogy Robin Hood valóban élt.

Tovább tartotta magát az a nézet, hogy Robin neve mögött valójában az 1160 körül született és 1247 táján meghalt Robert Fitzooth, a huntingdoni grófság egyik igénylője rejtőzik. Némelyik szakmunka az ő adatait adja meg Robin születési és halálozási évszámaként, a szkeptikusok azonban rámutatnak, hogy a korabeli feljegyzések nem említenek Robert Fitzooth nevű lázadó nemest.

Ki volt Robin Hood királya ?

Az is megnehezíti a Robin Hood-mítosz eredetének időbeli elhelyezését, hogy a történetek különböző változatai más-más királyokról beszélnek.

Walter Bower, a kérdés egyik korai kutatója magabiztosan datálta a király sógora, Simon de Montfort által vezetett, III. Henrik elleni, 1265-ös felkelés idejére Robin Hood életét.

Montfort eveshami veresége után számos felkelő maradt fegyverben és élt a balladai Robin Hoodéhoz hasonló életet. “Ez idő tájt - írja Bower - emelkedett ki Robin Hood, a hírneves rabló azok közül az emberek közül, akiket a lázadásban való részvételük miatt kisemmiztek örökségükből és száműztek. Ezek az emberek ... szeretik románcokban, bohózatokban és rövid dalokban megénekelni tetteiket."

Bower elméletével kapcsolatban a fő problémát a hosszú íj okozza, ami oly jellegzetesen kapcsolódik a balladák Robin Hoodjának alakjához. De Simon de Montfort felkelésének idejéig ezt még nem találták fel.

Egy 1322-ben keletkezett dokumentum “Robin Hood kövé"-t említi Yorkshire-ben, ami feltételezni engedi, hogy a balladákat (vagy tán az élő embert) jól ismerték akkoriban.

Akik szerint ekkor élt a híres haramia, Robert Hood wakefieldi földbérlővel azonosítják, aki belekeveredett Lancaster grófjának ugyanazon évi felkelésébe. E nézet híveit igazolja, hogy II. Edward király a következő évben Nottinghambe látogatott, és udvari szolgálatra felfogadott egy Robert Hood nevű ember, aki tizenkét hónapon át fizetést is kapott, míg vissza nem vonult, “mert nem tudott tovább dolgozni".

Ez a bizonyíték jól összevág a Robin Hood kis krónikája harmadik történetével.

A II. Edwardra való utalás a XIV. század első negyedébe helyezi a törvényen kívüli hős életét.

Más verziók szerint viszont Robin Hood a XII. század utolsó évtizedében uralkodott. I. (Oroszlánszívű) Richárdnak híve, Richárd bátyjának és utódjának, Földnélküli Jánosnak pedig ellensége volt. (Ez utóbbi a Franciaországban általa elvesztett területek miatt kapta ragadványnevét.)

A mesék cifrázása

Annyi bizonyos, Robin Hood története egyre bonyolódik.

A korai balladákban szó sincs Marianáról, Robin szíve hölgyéről. Az ő alakja csak a késő XV. századi változatokban tűnik fel, amikor a népi színjátszás és a morris dances szokása elterjedt a majálisokon.

Az óriás Little John már az első balladák szerint is Robin bandájába tartozik, Tuck barát viszont csak az egyik későbbi mesében tűnik fel, ahol patakba buktatja a rablóvezért. Az eredeti Robin egyszerű szabad kisbirtokos, később földönfutóvá lett nemessé léptetik elő.

Robin Hood legendája annyi egymásnak ellentmondó mozzanattal bővült, hogy az eredeti hős azonosítása aligha sikerülhet.

A legtöbb tudós egyetért abban, hogy egy típust (a törvényen kívüli hőst) testesíti meg, amelyet nemzedékről nemzedékre öröklődő balladákban dicsőítettek már nagyjából az 1300-as évek eleje óta.

Ahogy a mesemondók az idők folyamán történeteiket alakították, szabadon iktatták be a korukbeli eseményeket és a valóban létező emberek tetteit egy valószínűleg sohasem élt hős legendájába.

Egy professzor így ír róla: “Robin Hoodot teljesen a ballada múzsája teremtette", névtelen regélők teremtménye ő, akinek személyében a hatalmasok elnyomása ellen, az igazságért harcoló egyszerű embert dicsőíthették. A régi regös áldó szövege sűríti mindazt, ami tartós és mély vonzerejét magyarázza:

Krisztus, könyörülj a lelkén,

Ki itt meghalt az út mentén.

Üldözte őt bár a törvény,

Segített a pór keservén.

 

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...